UDRUGA PROJEKT (za promociju i razvoj obrazovanja, jednakosti, ekologije, kulture i tehnologije)

UDRUGA PROJEKT (za promociju i razvoj obrazovanja, jednakosti, ekologije, kulture i tehnologije)

   Pokret Jupiter Projekt kao pozitivan virus ulazi u sve segmente ljudskog društva. Onaj tko nema afiniteta za ekonomiju ili politiku, kroz ovu udrugu se može uključiti u skoro sve ostalo. Nada je da će Udruga Projekt biti jedan od magneta ljudima otvorena uma jer su joj ipak glavni zadaci očuvanje prirode, pomaganje ljudima i otkrivanje 'zabranjenih' tehnologija svijetu i ljudima u kojem i sa kojim živimo.

Svi zainteresirani, javite nam se i uključite u kreaciju svijeta sa našim vrijednostima.

 

STATUT UDRUGE ZA PROMICANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA, JEDNAKOSTI, EKOLOGIJE, KULTURE I TEHNOLOGIJE 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim statutom uređuje se područje djelovanja, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo, prava, obaveze i odgovornosti članova u udruzi, unutarnji ustroj, tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s njom, te mogućom dobiti, način stjecanja te imovine, te prestanak udruge i imovina u slučaju prestanka, udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama. 

Članak 2. 
Udruga za promicanje i razvoj obrazovanja, jednakosti, ekologije, kulture i tehnologije nevladina je, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem sudjeluje u procesima izgradnje i razvoja demokratskog društva pri tome štiteći i promičući načela jednakopravnosti, etike, nenasilja, transparentnosti i društveno odgovornog djelovanja i ponašanja svih sudionika/ca društvenih procesa.

Članak 3. 
Naziv udruge glasi: Udruga za promicanje i razvoj obrazovanja, jednakosti, ekologije, kulture i tehnologije. 
Skraćeni naziv udruge glasi: PROJEKT
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Partnership for Promotion of Development for Education, Equality, Ecology, Art and Technology. 

Članak 4. 
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor Udruge. 
Udruga ima štambilj koji je četvrtastog oblika, i sadrži naziv Udruge i u drugom redu sjedište Zagreb. 

Članak 5. 
Udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. 

Članak 6. 
Predsjednik/ca Udruge i predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge zastupaju i predstavljaju Udrugu, te potpisuju sve dokumente Udruge, svaki/a od njih autonomno i neovisno. U njihovoj odsutnosti zamjenjuje ih osoba koju pismeno ovlaste. 

II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE 

Članak 7. 
Ciljevi Udruge su: 
• Unaprjeđenje ljudskih i tehnološkog potencijala na polju društvenog i tehnološkog razvoja 
• Stalno traganje za ekološki prihvatljivijim izvorima energije i njihova promiđba
• Razvoj modela nenasilnog i ekološki svijesnog društvenog razvitka 
• Ublažavanje posljedica društvene tranzicije i prelaska u novi gospodarski sustav 
• Konstantno traganje za alternativnim pravcima u unaprijeđenju postoječeg sustava
• Izgradnja mehanizama međuljudske suradnje i zajedničkog građanskog djelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 
• Javno osvještavanje o problemima zajednice i predlaganje i zagovaranje pozitivnih rješenja nastalih problema 
• Sudjelovanje u izgradnji demokratskih institucija i mehanizama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s posebnom pažnjom posvećenom izgradnji ekološko tehnoloških mehanizama 
• Razvoj društveno odgovornih institucija civilnog društva 
• Sudjelovanje u procesima izgradnje vladavine prava na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini 

Članak 8. 
U svrhu ostvarivanja ciljeva navedenih u prethodnom članku ovog statuta Udruga će obavljati sljedeće aktivnosti: 
• Procjene i analize društvenih potreba 
• Anliza i monitoring društvenih i upravnih procesa, zakona i društvenih problema 
• Edukacija, savjetovanje te angažiranje eksperata na nacionalnoj i međunarodnoj razini u polju razvoja društvenih struktura, organizacija i institucija, industije i svih ostalih proizvođača. 
• Sudjelovanje u radnim tijelima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu rješavanja društvenih problema 
• Edukacija putem treninga, seminara, radionica iz izgradnje institucija, organizacijkog razvoja, zaštite ljudskih prava, monitoringa društvenih i upravnih procesa i društvenih problema, transparentog i društveno odgovornog poslovanja, dobre prakse u javnoj upravi, pravosuđu, policiji, javnim ustanovama i institucijama, civilnom društvu, medijima i drugim važnim društvenim segmentima 
• Poticanje edukacije iz komunikacijskih vještina, nenasilnog rješavanja sukoba, i medijacije, izgradnje tima, planiranja, evaluacije, monitoringa, te drugih segmenata edukacije važnih za osobni, organizacijski i institucionalni razvoj. 
• Facilitacija grupnih procesa, nastupa u medijima i javnog dijaloga 
• Stručna savjetovanja, rad s medijima i medijski projekti u vezi s gore navedenim ciljevima i djelatnostima udruge 
• Izdavaštvo u vezi s ciljevima i djelatnostima udruge 
• Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Udruge 

III. JAVNOST RADA UDRUGE 

Članak 9. 
Rad Udruge je javan. 
Udruga ostvaruje javnost rada preko vlastitih biltena i publikacija, održavanjem skupova i predavanja, preko sredstava javnog informiranja, usmenim i pismenim obavještavanjem članova i građana. 
Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja preko biltena Udruge, održavanjem informativnih sastanaka, radionica i sl. 
Rad sjednica tijela Udruge je javan. Javnost se iznimno može isključiti ako se na sjednici raspravlja o važnim interesima Udruge za koje Izvršni odbor Udruge u dogovoru s Predsjednikom/com Udruge odluči da se o njima treba raspravljati bez prisutnosti javnosti s obzirom na problematiku koja se tiče osobnih interesa članova/ica Udruge, a javno iznošenje štetilo bi ugledu Udruge ili njenim interesima. 

IV. ČLANSTVO 

Članak 10. 
Članom/ icom Udruge mogu biti sve osobe dobre volje koje su državljani/ ke Republike Hrvatske, te pravne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi. 
Članovi/ ce Udruge mogu biti strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima predviđenim Zakonom i ovim Statutom. 

Članak 11. 
Prava i obveze članova/ ica jesu: sudjelovanje u radu Udruge ili pružanje pomoći Udruzi, pravo da biraju i budu birani/ e u tijela Udruge. Članom/ icom Udruge se postaje dobrovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem pristupnice, a članstvo prestaje smrću, istupanjem ili isključenjem na temelju odluke skupštine Udruge. 

Članak 12. 
Članu/ici Udruge koji/a u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji/a remeti rad Udruge ili narušava njezin ugled, Etičko povjerenstvo Udruge može izreći opomenu ili Skupštini predložiti isključenje iz članstva te popravak nastale štete, ovisno o težini učinjene povrede. Prijedlog za isključenje nekog člana/ce može uputiti bilo koji član/ca Udruge koji je primjetio/la nepravilnosti u radu i ponašanju.
V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 13. 
Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. U tom slučaju savez ili zajednica udruga ima svojstvo pravne osobe. Udruga se može uključivati u međunarodne udruge. Odluka o udruživanju odnosno učlanjenju Udruge donosi se konsenzusom između Izvršnog odbora Udruge i Predsjednika/ce Udruge. Udruga može imati ustrojstvene oblike – podružnice. Odluka o osnivanju podružnice s određenim sjedištem donosi se konsenzusom između Izvršnog odbora udruge i Predsjednika/ce udruge. Izvršni odbor udruge ima osobu za predstavljanje podružnice udruge. Podružnice nemaju pravnu osobnost.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE 

Članak 14. 
Članovi/ice Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i posredno putem izabranih tijela Udruge. 
Tijela udruge su: Skupština, Predsjednik/ca udruge, Izvršni odbor Udruge, Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge i Etičko povjerenstvo Udruge 
Za svoj rad Predsjednik/ca udruge, Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge i Izvršni odbor Udruge odgovaraju Skupštini. 

1. SKUPŠTINA 

Članak 15. 
Skupština je najviše tijelo Udruge. 
Skupštinu čine svi članovi/ice Udruge. 
Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne. 
Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom u dvije godine. 
Redovne sjednice Skupštine saziva Predsjednik/ca Udruge najmanje osam dana prije dana održavanja. 
Izvanredna sjednica Skupštine može se sazvati po potrebi kada to odluči Predsjednik/ca Udruge ili Izvršni odbor Udruge na prijedlog najmanje pet članova/ica. Ukoliko Predsjednik/ca Udruge ili Izvršni odbor Udruge ne sazove izvanrednu Skupštinu na prijedlog najmanje pet članova u roku od trideset dana, Skupštinu mogu sazvati sami/e predlagači/ce. 
Sjednice vodi Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge. 

Članak 16. 
Skupština može odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova/ica. 
Skupština svoje odluke donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova/ica. 
Na redovnim i izvanrednim sjednicama Skupština: 
- donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta i druge opće akte 
- usvaja financijsko izvješće 
- usvaja izvješće o radu 
- usvaja strateški plan Udruge 
- bira i razrješava Predsjednika/cu Udruge i članove/ice Izvršnog
odbora te Predsjednika/cu Izvršnog odbora 
- razmatra izvještaje o radu Predsjednika/ce Udruge, Izvršnog
odbora Udruge te Predsjednika/ice Izvršnog odbora 
- odlučuje o prestanku Udruge 
- odlučuje o prijedlozima Etičkog povjerenstva Udruge 
- obavlja i druge poslove u slučaju potrebe 

2. PREDSJEDNIK/CA UDRUGE I PREDSJENIK/CA IZVRŠNOGODBORA UDRUGE 

Članak 17. 
Predsjednika/cu Udruge bira Skupština na vrijeme 4 godine s time da može biti ponovno izabran/a. 
Predsjednik/ca Udruge zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti, izvršava odluke Izvršnog odbora Udruge i Skupštine. 
Predsjednik/ca Udruge ne može istovremeno biti zadužen/a za upravljanje financijama udruge u Izvršnom odboru Udruge 
Predsjednika/cu Izvršnog odbora Udruge predlaže Izvršni odbor Udruge a bira Skupština, na vrijeme od 4 godine s time da može biti biran/a najviše 2 puta uzastopce. 
Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge obavještava članove o aktivnostima Udruge na način propisan ovim Statutom. 
Predsjednik/ca Udruge i Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge suglasno rukovode radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Udruge, te nadziru rad svih tijela Udruge. 
Predsjednik/ca Udruge i Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge zastupaju Udrugu te odgovaraju za zakonitost njenog rada. 
Predsjednik/ca Udruge i Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge odgovorni su za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru Udruge. 

3. IZVRŠNI ODBOR UDRUGE 

Članak 18. 
Izvršni odbor sastoji se od najmanje 3 a najviše 12 članova/ica Udruge. 
Članovi/ice Izvršnog odbora Udruge mogu se birati iz redova članova Udruge koji upravljaju provedbom programa Udruge, projekata Udruge, dijelova programa i projekata Udruge ili su zaduženi/e za upravljanje financijama Udruge. 
Predsjednik/ca Udruge predlaže skupštini Udruge članove/ice Izvršnog odbora Udruge. 
Članove/ice Izvršnog odbora Udruge skupština bira na period od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora. 
Predsjednik/ca Udruge je i član/ica Izvršnog odbora Udruge. 
Predsjednik/ca Udruge ne može istovremeno biti i Predsjednik/ca Izvršnog odbora Udruge.
Predsjednika/cu Izvršnog odbora Udruge predlažu članovi/ice Izvršnog Odbora Udruge prema općim kriterijima stručnosti, marljivosti, doprinosa Udruzi, te posebnom iskustvu u polju rada Udruge a bira ga/je Skupština Udruge. 
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca i na njima članovi Izvršnog odbora Udruge odlučuju suglasno (konsenzusom), a ukoliko to nije moguće onda 2/3 većinom glasova.